src='http://www.audiorealm.com/player/player.js.html?srefID=214409&subscription=no'>

ฟังธรรมะวันละนิดจิตแจ่มใส

 My Station information

Webmaster: porramat2000@hotmail.com

Copyright 2008 ขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรรมครั้งนี้ www.paramattha.com Thailand รับชมได้ดีในระบบADSL

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อม ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ถ้าพุทธบริษัทยังมีการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าพุทธบริษัทไม่มีการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม พระพุทธศานาก็จะเสื่อมโทรมไม่เจริญรุ่งเรืองดังนั้นการเจริญหรือการเสื่อมของพระพุทธศาสนาจึงดูได้จากการศึกษาและปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัทนั่นเอง การจัดทำเวบไซด์ เป็นช่องทางหนึ่งของความพยายามในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ปริยัติสัทธรรม คือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ พระไตรปิฎก คือพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรม คำสั่งสอนในพระไตรปิฎกล้วนสอนให้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญา หรือคำสอนให้ละความชั่วทำความดีและทำใจให้ผ่องใสปฏิบัติสัทธรรม คือศึกษาในพระปริยัติธรรมแล้วนำมาปฎิบัติเพื่อให้เกิดผลตามสมควรแ่ตน ปฎิเวธสัทธรรม คือผลอันเกิดจากการปฏิบัติสัทธรรม ขั้นสูงสุดคือมรรคผลและนิพพานประโยชน์อันสูงสุดได้แก่มรรคผลนิพพานนี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น จะไปหาในศาสนาอื่นย่อมไม่พบการศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการแสวงหาประโยชน์อันสูงสุดให้กับชีวิต เมื่อได้ศึกษาเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วความมั่นใจในการปฏิบัติย่อมเกิดขึ้น และการบรรลุมรรคผลนิพพานย่อมจะติดตามมา ขอจบด้วยคำกล่าวของภริยาของข้าพเจ้าว่า "มีผู้ฟังหนึ่งคนคนนั้นคือท่านและเป็นคนสำคัญที่สุดของเรา เราก็ถือว่าคุ้มแล้วครับ"

ปรมัตถ์ วิมานสาร น.ธ.ตรี

ต้นพระไตรลักษณ์

สถานีวิทยุแห่งธรรมาธิปไตยเพื่อไทยทุกคน

ท่านคือคนสำคัญที่เรารอคอย

เศรษฐีผู้โชคดี

ในเพลาเช้าวันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระองค์นั้นได้กำลังประทับพักผ่อนพระอิริยาบทอยู่ที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกองคาราวานสินค้า ห้าร้อยเล่มเกวียนกำลังทำการหยุดพักที่ฝั่งตรงกันข้ามและกระทำการตั้งค่ายเพื่อพักแรมอย่างเร่งรีบเสียงดังอึกกระทึกเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรแล้วก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ (ตามธรรมดาของพระพุทธเจ้านั้น จะทำการแย้มพระโอษฐ์ก็ต่อเมื่อมีเรื่องอัศจรรย์)พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปัฏฐากเห็นเช่นนั้น ก็กราบทูลว่า "มีอะไรหรือพระพุทธเจ้าข้า" พระพุทธเจ้าตรัสว่า "อานนท์ เธอเห็นพ่อค้านั้นหรือไม"่ พระอานนท์รับคำว่า "เห็นพระเจ้าข้า" พระพุทธเจ้าตรัสว่า "อานนท์ พรุ่งนี้สายๆ พ่อค้าหัวหน้านั้นจักตาย" พระอานนท์ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกสลดใจเป็นอย่างยิง ทูลถามว่า "กระหม่อมฉัน ขอข้ามฝากไปบอกเขาได้หรือไม่พระเจ้าข้า" พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ตามใจเธอ อานนท์" พระอานนท์ได้ข้ามฝากไปพบพ่อค้าผู้เป็นหัวหน้ากองเกวียน พ่อค้าเห็นพระอานนท์จึงถามว่า "พระคุณเจ้าปรารถนาสิ่งใดหรือขอรับ กระผมยินดีที่จะช่วยเหลือ" พระอานนท์พูดว่า นี่ท่านผู้เจริญ พระพุทธเจ้าศาสดาของเราตรัสว่า พรุ่งนี้สายๆ ท่านจักตาย" เป็นที่รู้กันว่า ตามธรรมดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามตรัสแล้วไม่เป็นสอง พ่อค้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกสลดใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเขาเองก็มัวแต่ทำมาหากินด้วยความวิริยะอุตสาหะมาตลอดหลายสิบปี ไม่มีโอกาสหาความสุขใส่ตนเลย มาบัดนี้เราจักตายเสียแล้วหนอ แล้วเวลาที่เหลือเราจักทำสิ่งใดที่มีประโยชน์ให้มากที่สุด และทำทรัพย์ทั้งหลายให้เกิดประโยชน์ จึงกล่าวกับพระอานนท์ว่า "พระคุณเจ้า พรุ่งนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมารับทานณ.ที่กองเกวียนของข้าพเจ้้าเถิด" พระอานนท์รับอาราธนาแล้วข้ามฝากกลับมาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าถึงความประสงค์ของพ่อค้าดังกล่าว

ในวันรุ่งขึ้น พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้งหมดได้ไปรับอาหารและบิณฑบาตร ยังกองเกวียนแห่งนั้น หลังจากนั้นก็แสดงธรรมกล่าวอนุโมทนา แล้วก็กลับในเพลาสายๆของวันนั้นเองพ่อค้าก็ถึงแก่ความตายด้วยโรคปัจจุบัน พ่อค้าคนนี้ยังเป็นผู้โชคดีที่ได้ทำบุญครั้งสุดท้ายหลังจากทราบข่าวจากพระอานนท์แต่เราท่านทั้งหลายจะไม่มีโอกาสโชคดีเช่นนั้นแน่ เพราะมัจจุราช ย่อมไม่ให้ใครผัดผ่อนจากความตายได้เลย ท่านผู้เจริญได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วหรือยัง

จัดตั้งแล้ว.....กองทุนส่งเสริมการปฏิบัีติธรรม นันทโน เพื่อเป็การแสดงมุทิตาจิต แด่หลวงพ่อนพดล นันทโน วัดป่าดอยลับงา กำแพงเพชร ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเสียสละและเป็นตัวอย่างในการให้ คณะศิษยานุศิษย์จึงร่วมกันจัดตั้งกองทุนฯ นับเป็นกองทุนที่ระดมปัจจัยจากผู้บริจาค เพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติภาวนาโดยเฉพาะ ผู้ประสงค์จะร่วมบุญอันยิ่งใหญ่นี้ สามารถร่วมบริจาค ผ่านบัญชี กองทุนส่งเสริมการปฏิบัติธรรม นันทโน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากำแพงเพชร ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญช 620-0-36601-2 สามารถดู รายละเอียดได้ที่นี่...คลิก

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการปฏิบัติธรรม นันทโน ได้มีผู้กล้าดีอาสาสมัครเข้ามาทำงานด้วยจิตอาสา งานนี้ต้องขอบอกว่า ต้องบริสุทธิ์จริงๆไม่งั้น นรกจะกินหัว ขาดทุนแน่ครับ ดูรายละเอียด..คลิก ยังรับการสนับสนุนทุกรูปแบบครับ...

...มีคำคมที่น่าคิดน่าจำก็คือ ถ้าเห็นใครทำดีแล้ว...

."คิดได้ ให้ช่วยคิด คิดไม่ได้ให้ช่วยทำ ทำไม่ได้ ให้ความร่วมมือ ให้ความร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจ ให้กำลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง" ที่มา....อ.สุนทรพจน์ หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

พันธมิตรแห่งธรรมาธิปไตย

| ธรรมะไทย | ลานธรรมเสวนา | Budpage | Dhamma Media Channel | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber  | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | สุภว รวมภาพน่ากลัว | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | ลานพุทธศาสนา | คนเมืองบัว | อกาลิโก | พุทธาวุธ | สมเด็จองค์ปฐม  | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ | ดวงแก้ว| ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | ยุวสงฆ์ดอทคอม | ศากยบุตร | พระไทยเน็ต | พระโพธิสัตว์ | ศรัทธาธรรม | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | เครือข่ายพุทธิกา | ธรรมสวนะ  | dharmastation | เทวาลัย | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น| ศีล 5 | dhamma.net | สาธุดอทคอม | ดังตฤณ | สถาบันแม่ชีไทย | วัดปากอ่าง(วิปัสสนาสถานอุทัยทอง) | โพธิิสัตว์ดอทคอม | พลังจิต |

"The happiness Club"

ท่านเห็นรายการต่างๆแล้วสามารถรับฟังได้นอกจากการถ่ายทอดสดจากสถานีเพียงคลิกเลือกแต่ควรปิดเสียงการถ่ายทอดชั่วขณะจึงจะสามารถฟังเสียงสวดมนต์หรือเพลงที่อยากฟังได้ด้วยตัวท่านเอง

http://www.buddhadasa.in.th/site/activate.php?user=paramattha&hash=91dfada36b4cc56f9df10d1b78730a29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budhadham Radio Online for Alls เสียงธรรมจากไทยไปทั่วโลกThailand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์Site Meter

วิถีไทย-วิถีพุทธ

เรือนไทยวิถีไทย

ผลงานของตุ๊เจ้าเสือดาว"มโนทรรศน์แบบอริยะ" ฉบับธัมมัปปมาณิกาธิปไตย...

"หากเรียนดีเป็นรับรองต้องรู้เอง ถ้า"เพ่งดู"ขอรับรองต้องได้เห็น ถ้าพากเพียรขอรัีบรองต้องชัดเจน รู้"จุดเด่น"เก่งเลือกเฟ้นเป็นชำนาญที่ตุ๊เจ้าได้ก่อสร้างตำรานี้ หลักวิทยาศาสตร์อริยชนบัณฑิต-น่าคิดนั่น โดยเลือกเฟ้นความสุขุมชุมนุมกัน เพื่อมุ่งมั่น"สันติภาพ"อาบโลกไว้เมื่อเธอทำสิ่งใดใดในชีวิต จงสัมฤทธิ์สถิตด้วยปัญญาใส ถึงสุขสันต์ตลอดสิ้นชีวินไป ทุกข์อย่าผลาญอย่าเกลือกใกล้ดวงใจเธอเมื่อ"เธอเรียน"ขอให้เรียนให้ดีเลิศ ผลประเสริฐเกิดฟูเฟื่องเลื่องลือเน้อ ความดีงามแห่งชื่อเสียงเคียงคู่เธอ ให้เลิศเลอทั้งกายใจวาจาด้วยแม้"มุ่งหวัง"สิ่งดีใดให้สมจิต มีชีวิตสดชื่นกว่าฟ้าสดสวย ดุจดาวแจ่มเดือนฉายหายงงงวย พ้นพวยภัยและไม่ทุกข์สุขนิรันดร์ที่ฉันเพียรเขียนกลอนอักษรนี้ เพราะมีใจรักพวกเธอเสมอมั่น "รักที่ใจ"รักด้วยธรรมค้ำประกัน เพื่อมุ่งมั่น สันติภาพ อาบเธอไว้. วันเอ๋ยวันใหม่โผล่แล้วเน้อ คนเก่งงาน-ต้องเจอชีวิตใหม่ เรื่องอดีต วันเก่าล่วงเลยไป อนาคตสดใสอย่าใจต่ำ ปัจจุบีนเรื่องดีต้องมีแน่"ไม่ประมาท"จริงแท้ประกาศธรรม เชยชมเถอะ ของดี ขอเชิญทำ ดีแน่จริง-ควรจำใส่ใจไว้ ให้เพ่งดู-รู้จริงดี-ดีแน่เอย สักวา ชีวิตหรือคือโรงเรียน เข้าเพียรเพ่ง ภาวนา หนัก นักศึกษา คิด พูด ทำ ไม่ประมาท ฉลาดกล้า เป็นคนดีมีปัญญาพูดจางาม เดินตามธัมม์ ถึงล้ำเลิศ-ประเสริฐเอย"

หนังสือที่น่าสนใจ

ประเวศ วะสี เกษตรวิถีธรรมวิถีไทย เข้าถึงหลักธรรมนำชีวิต สอนดีทำดีมีคุณธรรม เข้าถึงธรรมชาติโลกสะอาดด้วยมือเรา ธรรมาธิปไตยจุดสู่สังคมที่เข็มแข็ง ธุรกิจปลูกจิตสำนึกสู่ธรรมชาติ เทคนิคทำให้ชีวิตมีความสุข เท่าทันความดี จิตอาสาพลังสร้างโลก ศาสนาสร้างโลก มูลนิธิฉื่อจี้ การแพทย์ที่เน้นหัวใจ การศึกษาสีขาว พุทธประวัติตามรอยศาสดา ตอน 1 พุทธประวัติตามรอยศาสดา ตอน 2 พุทธประวัติตามรอยศาสดา ตอน 3 พุทธประวัติตามรอยศาสดา ตอน 4 พุทธประวัติตามรอยศาสดา ตอน 5 พุทธประวัติตามรอยศาสดา ตอน 6 หนังสือแก่นธรรม การเข้าถึงอริยมรรค ตอน 1 หนังสือแก่นธรรม การเข้าถึงอริยมรรค ตอน 2 หนังสือแก่นธรรม การเข้าถึงอริยมรรค ตอน 3 หนังสือแก่นธรรม การเข้าถึงอริยมรรค ตอน 4 หนังสือแก่นธรรม การเข้าถึงอริยมรรค ตอน 5